Košík

Váš košík je prázdný

Měna:

CZK
E-shop  |  Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností SÁRA, s. r. o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“). Použití VOP kupujícího, i když jsou připojeny k objednávce, není přípustné, s výjimkou že by se na tom smluvní strany výslovně písemně dohodly. Kupní smlouvou se pro účely těchto VOP rozumí objednávka kupujícího potvrzená prodávajícím. V případě souhlasu s VOP potvrdí prodávající kupujícímu přijetí objednávky. Tyto VOP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního případu učiněná či uzavřená přede dnem podpisu těchto VOP s výjimkou kupní smlouvy samotné. Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí podnikatel, který při uzavření kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. 
Prodávající:
SÁRA, s. r. o. se sídlem na Podnásepní 450/1a, 602 00 Brno, IČO: 46969896, DIČ: CZ46969896. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7148.
Společnost má prodejní kancelář také v Praze 9, Freyova 12/1, PSČ 190 00.
Kupující:
Právnická či fyzická osoba, která si objednala u prodávajícího zboží či služby.

II. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající neposkytne takto získané údaje třetím osobám vyjma dopravců zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží a svým obchodním partnerům, a to pouze k případnému obstarání kooperace zboží požadovaného kupujícím. Není-li smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, platí, že prodávající je oprávněn uvést referenci o realizované zakázce při výkonu své podnikatelské činnosti, a to bez uvedení sjednané kupní ceny. 

III. OBJEDNÁVÁNÍ

Objednávat u prodávajícího lze:

 • v e-shopu www.sara.cz
 • elektronickou poštou
 • osobně (sepsání objednávky v sídle či prodejní kanceláři prodávajícího)

 

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

 • jméno (název firmy) a adresu (sídlo) kupujícího
 • IČ a DIČ, je-li kupující registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží
 • množství, případně další specifikace (barva, rozměry)
 • jednotkovou cenu za kus
 • termín odebrání či dodání zboží k přepravě
 • způsob odebrání a dopravy zboží
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží.

Prodávající potvrdí přijatou objednávku včetně dohodnuté ceny a dodacího termínu. Objednávka, zaslaná kupujícím a potvrzená prodávajícím, se stává závaznou pro obě strany. Odstoupení od závazné objednávky se řídí podmínkami v odstavci IV.

IV. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

Obě strany mohou odstoupit od objednávky v případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Prodávající může dále odstoupit od objednávky především z důvodů:

 • existence neuhrazených závazků kupujícího vůči prodávajícímu
 • vstup kupujícího do likvidace nebo zahájení insolvenčního řízení

Kupující může dále odstoupit od objednávky bez zavinění prodávajícího pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je sjednána k okamžiku zrušení objednávky a činí až 100% z celkové ceny objednaného zboží.

V. CENA ZBOŽÍ

Aktuální a platné ceny jsou uvedeny v e-shopu. Slevy za vyšší odběry jsou platné při odběru celého balení. Kalkulace cen na nestandardní a zakázkové výrobky je platná maximálně 30 dní od data zaslání nabídky, není-li uvedeno jinak v nabídce. Ceny jsou v Kč za kus bez DPH, dopravy či poštovného a balného, není-li uvedeno jinak. Všechny ceny jsou smluvní.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

Při objednání lze sjednat tyto dodací podmínky:

 • osobní odběr ze skladu v Praze nebo v Brně: Zboží může převzít pouze kupující, jedná-li se o fyzickou osobu, osoba k tomu zmocněná kupujícím jedná-li se o fyzickou osobu, statutární orgánem společnosti nebo osoba zmocněná statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí k žádosti prodávajícího dostatečně prokázat zmocněním a identifikovat se.
 • zasílání kurýrem po Praze: Po území Hl. m. Prahy je možno kupujícímu zaslat zboží kurýrem. Nebude-li sjednáno jinak, je účtována paušální cena přepravného a balného 150,- Kč/zásilka bez DPH. To neplatí pro expresní a nadměrné dodávky (pick up), kde cena přepravného a balného bude kalkulována individuálně. Dodací lhůta je obvykle do 24 hodin od potvrzení objednávky. To neplatí pro zboží, které není skladem.
 • zasílání přepravní službou po ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou (zpravidla GLS - General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.). Nebude-li sjednáno jinak, je účtována paušální cena přepravného a balného 150,- Kč/1 standardní balík do 20 kg bez DPH. Maximální rozměr standardního balíku nesmí přesahovat obvodovou délku 300 cm podle vzorce 2 x výška + 2 x šířka + 1 x délka. Jedna strana však nesmí být delší než 200 cm. To neplatí pro expresní a nadměrné dodávky, kde cena přepravného a balného bude kalkulována individuálně. Přepravce GLS nabízí (ovšem bez garance) dodání následující pracovní den po dni převzetí k přepravě v rámci celé ČR.
 • zasílání přepravní službou do zahraničí: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou do zahraničí. Cena přepravného a dodací lhůta je kalkulována vždy individuálně pro každou zásilku. 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu a obsahu) podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem na adresu info@sara.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok. 
Za dodání zboží se považuje převzetí zboží dopravcem nebo oprávněnou osobou kupujícího. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání. Za vady vzniklé později odpovídá prodávající pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Kupující je povinen přijmout zboží i před dobou dodání stanovenou v kupní smlouvě či VOP v termínu uvedeném ve výzvě prodávajícího. 
Pokud je zboží dodáváno na paletách, jsou palety dodávány na základě systému výměny palet. Nebude-li to možné, bude kupujícímu následně cena dodaných palet doúčtována, s čímž kupující uzavřením smlouvy souhlasí.  
Strany nejsou odpovědny za prodlení s plněním či nesplnění povinnosti podle kupní smlouvy nebo za škody, pokud toto prodlení či nesplnění bylo způsobeno vyšší mocí. Zásahem vyšší moci se rozumí zejména silné sněhové či jiné bouře, povodně, potopy a jiné přírodní katastrofy, nesjízdné komunikace, dlouhodobé přerušení dodávky energií, teroristické činy nebo jejich nebezpečí, občanské nepokoje, rozhodnutí správních orgánů či jiný podobný stav. 
Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující okamžikem úhrady kupní ceny zboží v plné výši. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku dodání zboží. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Při objednání lze sjednat tyto platební podmínky:

 • platbu v hotovosti při převzetí zboží
 • platbu bankovním převodem před převzetím zboží od minimální částky 500 Kč bez DPH
 • na dobírku při převzetí zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce)
 • platbu bankovním převodem se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu) od minimální částky 500 Kč bez DPH.

Prodávající je oprávněn vyžadovat zálohovou platbu na kupní cenu zboží.
Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura, kterou vystavuje prodávající a kterou zašle či předá kupujícímu. Není-li kupujícím výslovně požadováno fyzické zaslání tištěné faktury, zasílá prodávající fakturu (daňový doklad) elektronicky na e-mail osoby, která zboží objednává, či jiný e-mail, na kterém se smluvní strany dohodnou. Oprávnění fakturovat kupní cenu vzniká prodávajícímu dnem odebrání zboží nebo jeho předáním k přepravě. V případě, že kupující nepřevezme zboží nejpozději do 15 dnů od sjednaného termínu odebrání či dodání zboží k přepravě, považuje se poslední den této lhůty za den dodání zboží. Nebude-li ve smlouvě ujednáno jinak, je faktura splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne dodání zboží. 
Smluvní pokuta v případě nedodržení splatnosti faktury je 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Není-li při objednávce dohodnuto jinak, prodávající poskytuje standardně záruku 1 rok.
Vady v kvalitě a množství, které mohou být podle povahy zjištěny okamžitě při převzetí, oznámí kupující prodávajícímu do 10 dní od převzetí zboží. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. 
Případné skryté vady oznámí kupující prodávajícímu do 5 dnů od okamžiku jejich zjištění. 
Prodávající zaručuje technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost tak, že bude vyhovovat platným státním normám a technickým podmínkám zvláště dohodnutých oběma smluvními stranami. Zboží, jehož vady je kupující při splnění shora uvedených podmínek oprávněn reklamovat, zasílá na výzvu, po předchozím oznámení vad (reklamaci) k posouzení na oprávněnost reklamace a současně uvede, jakým způsobem požaduje v případě oprávněnosti reklamaci řešit. Prodávající je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. V případě, že bude reklamace uznána prodávajícím jako oprávněná, má kupující na poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny zboží, prohlásí-li prodávající, že není účelné zboží opravit. Výše slevy bude prodávajícím stanovena s ohledem na povahu vad a jejich vliv na užití zboží. 
Reklamované vady musí kupující doložit minimálně 5% celkového počtu dodaného zboží, které obsahují stejnou reklamovanou vadu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a vady vzniklé nešetrným nakládáním či použití k jiným, než obvyklým účelům.
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží a za případné škody kupujícímu při a v souvislosti s plněním zakázky pouze a jen do výše plnění, které uhradil kupující prodávajícímu za dané zboží včetně DPH. Kupující bere na vědomí, že bez tohoto ujednání by prodávající kupní smlouvu s kupujícím nikdy neuzavřel a neměl by na jejím plnění zájem. 

IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

X. NÁVRHY, VIZUALIZACE, FOTKY, KRESBY A TEXTY

Prodávající může na vyžádání poskytnout kupujícímu návrhy a vizualizace k zakázkovým výrobkům a fotky či kresby ke standardním výrobkům. První návrh a vizualizaci vytvořené na základě co nejpřesnějších specifikací požadavků kupujícího poskytuje prodávající zpravidla zdarma, další jsou účtovány v ceně 500 Kč bez DPH/hodina grafických prací, není-li dohodnuto jinak. Fotky a kresby ke standardním výrobkům poskytuje prodávající kupujícímu zpravidla zdarma, není-li dohodnuto jinak. 
Veškeré návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty – zejména na webové prezentaci prodávajícího – jsou duševním vlastnictvím chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez výslovného písemného a předchozího svolení prodávajícího s nimi nelze nijak nakládat a zejména je nelze dát v žádném případě k dispozici či umožnit jejich dispozici třetí straně.
Kupující může k výrobě zboží poskytnout své výrobní podklady. Kupující je zodpovědný za kvalitu, vhodnost i obsah výrobních podkladů. Prodávající tyto výrobní podklady z kvalitativního, funkčního či jiného hlediska nekontroluje a není zodpovědný za jakékoli chyby a ani není povinen kupujícího na případné chyby upozornit. Výlučně kupující je zodpovědný za dodržení právních předpisů České republiky a za řádné vypořádání všech autorskoprávních či jiných nároků třetích osob vztahujících se k výrobním podkladům, a to i když bude prodávající shledán povinným je vypořádat sám. Nebudou-li výrobní podklady dodány dle požadavků prodávajícího, může dojít k určitým odchylkám, za které prodávající nenese odpovědnost, riziko nese kupující a s tímto vyslovuje souhlas. Prodávající je oprávněn kupujícímu vrátit výrobní podklady, které jsou nečitelné, vadné, nejasné či jinak nezpracovatelné. Lhůta pro dodání zboží v takovém případě začne běžet až předáním nových bezvadných výrobních podkladů kupujícím.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou platné a účinné dnem jejich podpisu kupujícím nebo dnem, kdy s nimi kupující projeví souhlas při uzavření kupní smlouvy (tj. zasláním objednávky, zasláním podkladů apod.) a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Tyto VOP mohou být doplněny nebo změněny pouze písemným dodatkem ke kupní smlouvě. Bude-li některé ustanovení VOP či kupní smlouvy prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení nadále platná, lze-li je oddělit. Smluvní strany se zavazují, že dotčené ustanovení nahradí platným ustanovením obdobného obsahu. Tyto VOP a kupní smlouva se řídí zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění a dále pak právním řádem České republiky. 


V Brně dne 18. 11. 2021
SÁRA, s. r. o.

 

VOP ke stažení

obchod

VÍCE NEŽ 1000 PRODUKTŮ SKLADEM

Velká část našeho sortimentu je k dispozici k okamžitému odběru 

EXPORT DO 25 ZEMÍ

Naše produkty exportujeme do celého světa

DODÁNÍ PO ČR DO DRUHÉHO DNE*

*Platí pro skladové položky a při objednávce do 12:00 hod. 

RÁDI ZODPOVÍME VAŠE DOTAZY 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovatProbíhá ověření plátce DPH. Pokud by nedošlo k ověření, zkuste DIČ ověřit znovu zde.