Košík

váš košík je prázdny

Mena:

EUR
E-shop  |  Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru a služieb medzi spoločnosťou SÁRA, s. r. o. (ďalej len ako “predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len ako “kupujúci”). Použitie všeobecných obchodných podmienok kupujúceho, aj keď sú pripojené k objednávke, nie je prípustné, s výnimkou že by sa na tom zmluvné strany výslovne písomne dohodli. Kúpnou zmluvou sa pre tieto účely týchto VOP rozumie objednávka kupujúceho potvrdená predávajúcim. V prípade súhlasu s VOP potvrdí predávajúci kupujúcemu prijatie objednávky. Tieto VOP nahrádzajú všetky iné ústne i písomné prehlásenia a dohody strán ohľadom jednotlivého obchodného prípadu učinené či uzavreté pred dňom podpisu týchto VOP s výnimkou kúpnej zmluvy samotnej. Kupujúcim sa pre účely týchto VOP rozumie podnikateľ, ktorý pri uzavretí kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Predávajúci:
SÁRA, s. r. o. So sídlom na Podnásepní 450/1a, 602 00 Brno, IČO: 46969896, DIČ: CZ46969896. Obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu Brno, oddiel C, vložka 7148.
Obchodná spoločnosť má predajnú kanceláriu tiež v Prahe 9, Freyova 12/1, PSČ 190 00.
Kupujúci:
Právnická či fyzická osoba, ktorá si objednala u predávajúceho tovar či služby.

II. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

Kupujúci dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu a súhlasí s ich spracovaním, zhromažďovaním, uchovaním a evidenciou za účelom uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci neposkytne takto získané údaje tretím osobám vynímajúc dopravcov tovaru, a to len k riadnemu doručeniu tovaru a svojím obchodným partnerom, a to len k prípadnému obstarania kooperácie tovaru požadovaného kupujúcim. Pokiaľ nie je zmluvnými stranami vyslovene dohodnuté inak, platí, že predávajúci je oprávnený uviesť referenciu o zrealizovanej zákazke pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, a to bez uvedenia dohodnutej kúpnej ceny.

III. OBJEDNÁVANIE

Objednávať u predávajúceho je možné:

 • na e-shope www.sara.cz
 • elektronickou poštou
 • osobne (spísaním objednávky v sídle či predajnej kancelárii predávajúceho)

Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje:

 • obchodnú firmu a sídlo kupujúceho
 • IČ a DIČ, pokiaľ je kupujúci registrovaný ako platca DPH
 • kód a názov tovaru
 • množstvo, prípadne ďalšie špecifikácie (farba, rozmery)
 • jednotkovú cenu za kus
 • termín odobrania či dodania tovaru k preprave
 • spôsob odobrania a dopravy tovaru
 • dodaciu adresu
 • podpis osoby oprávnenej objednávať tovar

Predávajúci potvrdí prijatú objednávku vrátane dohodnutej ceny a dodacieho termínu. Objednávka, zaslaná kupujúcim a potvrdená predávajúcim, sa stáva záväznou pre obe strany. Odstúpenie od záväznej objednávky sa riadi podmienkami v odstavci IV.

IV. ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY

Obe strany môžu odstúpiť od objednávky v prípade podstatného porušenia zmluvy v zmysle ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka. 
Predávajúci môže ďalej odstúpiť od objednávky predovšetkým z dôvodu:

 • existencie neuhradených záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu
 • vstup kupujúceho do likvidácie alebo zahájenie insolvenčného konania

Kupujúci môže ďalej odstúpiť od objednávky bez zavinenia predávajúceho iba so zaplatením storno poplatku, ktorého výška je dohodnutá k okamžiku zrušenia objednávky a činí až 100% z celkovej ceny objednaného tovaru.

V. CENA TOVARU

Aktuálne a platné ceny sú uvedené v e-shope. Zľavy za vyššie odbery sú platné pri odbere celého balenia. Kalkulácia cien za neštandardné a zákazkové výrobky je platná maximálne 30 dní od dátumu odoslania ponuky, pokiaľ nie je uvedené inak v ponuke. Ceny sú v KČ za kus bez DPH, dopravy či poštovného a balného, ak nie je uvedené inak. Všetky ceny sú zmluvné.

VI. DODACIE PODMIENKY

Pri objednaní je možné dohodnúť tieto dodacie podmienky:

 • osobný odber zo skladu v Prahe alebo v Brne: Tovar môže prevziať iba kupujúci, ak ide o fyzickú osobu, osoba k tomu zmocnená kupujúcim, ak ide o právnickú osobu, štatutárnym orgánom spoločnosti alebo osobou zmocnenou štatutárnym orgánom spoločnosti. Táto osoba sa musí na žiadosť predávajúceho dostatočne preukázať zmocnením a identifikovať sa.
 • Zasielanie kuriérom (po Prahe): Po území Hl. m. Praha je možné kupujúcemu poslať tovar kuriérom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, je účtovaná paušálna cena prepravného a balného 150 Kč/zásielka bez DPH. To neplatí pre expresné a nadrozmerné dodávky (pick up), kde cena prepravného a balného bude kalkulovaná individuálne. Dodacia lehota je zvyčajne do 24 hodín od potvrdenia objednávky. To neplatí pre tovar, ktorý nie je skladom.
 • Zaslanie prepravnou službou po ČR: Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou (spravidla GLS - General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.). Ak nebude dohodnuté inak, je účtovaná paušálna cena prepravného a balného 150 Kč/1 štandardný balík do 20 kg bez DPH. Maximálny rozmer štandardného balíku nesmie presahovať obvodovú dĺžku 300 cm podľa vzorca 2 x výška + 2 x šírka + 1 x dĺžka. Jedna strana však nesmie byť dlhšia než 200 cm. To neplatí pre expresné a nadmerné dodávky, kde cena prepravného a balného bude kalkulovaná individuálne. Prepravca GLS  ponúka (pravdaže bez garancie) dodanie nasledujúci pracovný deň po dni prevzatia k preprave v rámci celej ČR.
 • Zaslanie prepravnou službou do zahraničia: Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou do zahraničia. Cena prepravného a dodacia lehota je kalkulovaná vždy individuálne pre každú zásielku.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu a obsah) podľa priloženého dodacieho listu a odmietnuť prevzatie neúplnej a poškodenej zásielky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na adresu info@sara.cz, spísať s dopravcom škodný protokol a tento do 24 hodín zaslať e-mailom predávajúcemu. Pokiaľ je kupujúcim prevzatie zásielky potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia dodávky nie je žiadny nárok.

Za dodanie tovaru sa považuje prevzatie tovaru dopravcom alebo oprávnenou osobou kupujúceho. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar v dobe jeho odovzdania. Za chyby vzniknuté neskôr zodpovedá predávajúci iba vtedy, pokiaľ boli spôsobené porušením jeho povinností. Kupujúci je povinný prijať tovar i pred dobou stanovenou v kúpnej zmluve či VOP v termíne uvedenom vo výzve predávajúceho.
Pokiaľ je tovar dodávaný na paletách, sú palety dodávané na základe systému výmeny paliet. Ak to nebude možné, bude kupujúcemu následne cena dodaných paliet doúčtovaná, s čím kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí.
Strany nie sú zodpovedné za omeškanie s plnením či nesplnením povinnosti podľa kúpnej zmluvy alebo za škody, pokiaľ toto omeškanie či nesplnenie bolo spôsobené vyššou mocou. Zásahom vyššej moci sa rozumie najmä silné snehové či iné búrky, povodne, potopy a iné prírodné katastrofy, nezjazdné komunikácie, dlhodobé prerušenie dodávky energií, teroristické činy alebo ich nebezpečenstvo, občianske nepokoje, rozhodnutia správnych orgánov či iný podobný stav. 
Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci okamžikom úhrady kúpnej ceny tovaru v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamžiku dodania tovaru.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri objednaní je možné dohodnúť tieto platobné podmienky:

 • platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru
 • platbu bankovým prevodom pred prevzatím tovaru od minimálnej čiastky 500 Kč bez DPH
 • na dobierku pri prevzatí tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca)
 • platbu bankovým prevodom so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu) od minimálnej čiastky 500 Kč bez DPH.

Predávajúci je oprávnený požadovať zálohovú platbu na kúpnu cenu tovaru.
Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktúra, ktorú vystavuje predávajúci a ktorú zašle alebo odovzdá kupujúcemu. Ak nie je kupujúcim výslovne požadované fyzické zaslanie tlačenej faktúry, zasiela predávajúci faktúru (daňový doklad) elektronicky na e-mail osoby, ktorá tovar objednáva, či iný e-mail, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú.
Oprávnenie fakturovať kúpnu cenu vzniká predávajúcemu dňom odobrania tovaru alebo jeho odovzdanie k preprave. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar najneskôr do 15 dní od dohodnutého termínu odobratia či dodania tovaru k preprave, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň dodania tovaru. Ak nebude v zmluve uvedené inak, je faktúra splatná v lehote 15 dní odo dňa dodania tovaru. 
Zmluvná pokuta v prípade nedodržania splatnosti faktúry je 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

VIII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Pokiaľ pri objednávke nie je dohodnuté inak, predávajúci poskytuje štandardne záruku 1 rok. Chyby v kvalite a množstve, ktoré môžu byť podľa povahy zistené okamžite pri prevzatí, oznámi kupujúci predávajúcemu do 10 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný do 10 dní od obdŕžania takej reklamácie písomne oznámiť výsledok rozboru, ktorý vykonal a svoje stanovisko. Prípadné skryté chyby oznámi kupujúci predávajúcemu do 5 dní od okamžiku ich zistenia. 
Predávajúci zaručuje technickú úroveň, kvalitu a funkčnú spoľahlivosť tak, že bude vyhovovať platným štátnym normám a technickým podmienkam obzvlášť dohodnutým oboma zmluvnými stranami. Tovar, ktorého chyby je kupujúci pri splnení hore uvedených podmienok oprávnený reklamovať, zasiela na výzvu, po predchádzajúcom oznámení chyb (reklamácii) k posúdeniu na oprávnenosť reklamácie a súčasne uvedie, akým spôsobom požaduje v prípade oprávnenosti reklamáciu riešiť. Predávajúci je povinný do 10 dní od obdŕžania takejto reklamácie písomne oznámiť výsledok rozboru, ktorý vykonal a svoje stanovisko. V prípade, že bude reklamácia uznaná predávajúcim ako oprávnená, má kupujúci na poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru, ak prehlási predávajúci, že nie je účelné tovar opraviť. Výška zľavy bude predávajúcim stanovená s ohľadom na povahu chyb a ich vplyv na užitie tovaru.

Reklamované chyby musí kupujúci doložiť minimálne 5% celkového počtu dodaného tovaru, ktoré obsahujú rovnakú reklamovanú chybu. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru a chyby vzniknuté nešetrným nakladaním či použitie k iným, než obvyklým účelom.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za chyby tovaru a za prípadne škody v súvislosti s plnením zákazky iba a len do výšky plnenia, ktoré uhradil kupujúci predávajúcemu za daný tovar vrátane DPH. Kupujúci berie na vedomie, že bez tejto dohody by predávajúci kúpnu zmluvu s kupujúcim nikdy neuzavrel a nemal by na jej plnení záujem. 

IX. PLATFORMA RIEŠENIA SPOROV ONLINE

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

X. NÁVRHY, VIZUALIZÁCIE, FOTKY, KRESBY A TEXTY

Predávajúci môže na vyžiadanie poskytnúť kupujúcemu návrhy a vizualizácie k zákazkovým výrobkom a fotky či kresby k štandardným výrobkom. Prvý návrh a vizualizáciu vytvorené na základe čo najpresnejších špecifikácií požiadaviek kupujúceho poskytuje predávajúci spravidla zadarmo, ďalšie sú účtované v cene 500 Kč bez DPH/hodina grafických prác, ak nie je dohodnuté inak. Fotky a kresby ku štandardným výrobkom poskytuje predávajúci kupujúcemu spravidla zadarmo, ak nie je dohodnuté inak.
Všetky návrhy, vizualizácie, fotky, kresby a texty - najmä na webovej prezentácii predávajúceho - sú duševným vlastníctvom chráneným zákonom č. 121/200 Zb., o práve autorskom a právach súvisiacich s právom autorským. Bez výslovného písomného a predchádzajúceho privolenia predávajúceho s nimi nie je možné nijako nakladať a najmä ich nie je možné dať v žiadnom prípade k dispozícii či umožniť ich k dispozícii tretej strane.
Kupujúci môže k výrobe tovaru poskytnúť svoje výrobné podklady. Kupujúci je zodpovedný za kvalitu, vhodnosť i obsah výrobných podkladov. Predávajúci tieto výrobné podklady z kvalitatívneho, funkčného či iného hľadiska nekontroluje a nie je zodpovedný za akékoľvek chyby a ani nie je povinný kupujúceho na prípadné chyby upozorniť. Výlučne kupujúci je zodpovedný za dodržiavanie právnych predpisov Českej republiky a za riadne vysporiadanie všetkých autorskoprávnych či iných nárokov tretích osôb vzťahujúcich sa k výrobným podkladom, a to i keď bude predávajúci uznaný povinným ich vysporiadať sám. Ak nebudú výrobné podklady dodané podľa požiadaviek predávajúceho, môže dôjsť k určitým odchýlkam, za ktoré predávajúci nenesie zodpovednosť, riziko nesie kupujúci a s týmto vyslovuje súhlas. Predávajúci je oprávnený kupujúcemu vrátiť výrobné podklady, ktoré sú nečitateľné, chybné, nejasné či inak nespracovateľné. Lehota pre dodanie tovaru v takomto prípade začne bežať až odovzdaním nových bezchybných výrobných podkladov kupujúcim.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP sú platné a účinné dňom ich podpisu kupujúcim alebo dňom, kedy s nimi kupujúci prejaví súhlas pri uzatvorení kúpnej zmluvy (t.j. zaslaním objednávky, zaslaním podkladov a pod.) a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Tieto VOP môžu byť doplnené alebo zmenené iba písomným dodatkom ku kúpnej zmluve. Pokiaľ budú niektoré ustanovenia VOP či kúpnej zmluvy prehlásené za neplatné, sú ostatné ustanovenia naďalej platné, je možno ich oddeliť. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dotknuté ustanovenie nahradia platným ustanovením obdobného obsahu. Tieto VOP a kúpna zmluva sa riadia zák. Č. 89/2012, občianskeho zákonníka, v platnom znení a ďalej potom právnym poriadkom Českej republiky. 

V Brne dňa 18. 11. 2021

SÁRA, s. r. o.

obchod

VIAC AKO 1000 PRODUKTOV SKLADOM

Veľká časť nášho sortimentu je k dispozícií k okamžitému odberu

EXPORT DO 25 KRAJIN

Naše produkty exportujeme do celého sveta

DODANIE NA SLOVENSKO DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ*

*Platí pre tovar skladom

RADI ODPOVIEME NA VAŠE OTÁZKY 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovaťPrebieha overenie platcu DPH. Pokiaľ nedôjde k overeniu, skúste IČ DPH overiť ešte raz tu.